Truyện tranh Tragedy - Mới cập nhật

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn